RODO

Obowiązek informacyjny

+48 24 266 85 06

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) TERBUD Termoizolacja i Antykorozja  Bogdan Jonkwisz przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

DANE ADMINISTRATORA

TERBUD Termoizolacja i Antykorozja  Bogdan Jonkwisz

ul. Zglenickiego 40j

09-410 Płock

terbud@terbud.pl

+48 (54) 237 33 37

 

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym kontrahentem/osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

• podjąć działania w celu zawarcia umowy z Tobą/Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz

• kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami)

• zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów

• bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez firmę z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.

2. Wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji. Dane nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE

Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.

 

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody

Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania

 

 

Contact

 

 

 

 • Office - Płock 
 • Office - Włocławek 
 • Owner - Bogdan Jonkwisz 
 • Proxy - Ewa Jonkwisz 
 • Human Resources and Accounting Department

 

 • +48 24 266 85 06
 • +48 54 237 33 37
 • +48 601 315 088
 • +48 691 508 533
 • +48 691 508 533
  +48 602 454 615
 
 • Production Setup Manager

 • Technology and Equipment Manager 

 • Mechanical Works Manager, Płock

 • Mechanical Works Manager, Włocławek 

 • Thermal Insulation Services 

 • Corrosion Protection Services 

 • Scaffolding Services

 • +48 601 808 701
  +48 601 534 641
 • +48 603 608 211
  +48 609 805 203
 • +48 600 061 116
  +48 601 525 926
 • +48 609 010 901
  +48 607 350 863
 • +48 501 531 774
  +48 691 721 482
 • +48 501 531 774
  +48 603 309 717
 • +48 601 066 483
  +48 600 291 824