RODO

Obowiązek informacyjny

+48 24 266 85 06

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane Administratora i kontakt

Bogdan Jonkwisz – przedsiębiorca pod firmą: TERBUD Termoizolacja i Antykorozja Bogdan Jonkwisz, z siedzibą: ul. Zglenickiego 40j 09-410 Płock

+48 (24) 266 85 06

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych zapraszamy do kontaktu drogą korespondencji tradycyjnej lub pisząc na adres poczty elektronicznej terbud@terbud.pl

Cel i sposób przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym kontrahentem lub osobą kontaktową dla naszego kontrahenta. Twoje dane są przetwarzane w celu i na następujących podstawach prawnych:

a)      wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)      obsługi bieżących zapytań handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)      zaspokojenia uzasadnionych potrzeb Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)      przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku nawiązania współpracy do realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a., f i lit. c RODO);

e)      w pozostałych przypadkach – za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji. Dane nie są poddawane profilowaniu, czynnościom automatycznego przetwarzania ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres, przez który Administrator przetwarza dane

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Jeżeli okresy retencji wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, każdorazowo będą one bezwzględnie stosowane.

W odniesieniu do rekrutacji bezskutecznych, dane będą kasowane w terminie 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia rekrutacji, - chyba, że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych również w kolejnych postępowaniach. Jeżeli dane zostały nam przekazane poza prowadzonym postępowaniem rekrutacji (z inicjatywy zainteresowanego), w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania.

Procesy przetwarzania nie zakończą się przed upływem okresów przedawnienia roszczeń, które mogą powstać na tle stosunków, w ramach których Administrator wszedł w posiadanie danych.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

1. dostępu do danych osobowych,

2. żądania sprostowania danych osobowych,

3. żadania usunięcia danych osobowych,

4. żadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6. złożenia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzoru.

NUMERY KONTAKTOWE

 

 

 

 • Sekretariat Płock 
 • Sekretariat Włocławek 
 • Właściciel - Bogdan Jonkwisz 
 • Pełnomocnik - Łukasz Jonkwisz 
 • Dział Kadr i Księgowość

 

 • +48 24 266 85 06
 • +48 54 428 02 00
 • +48 601 315 088
 • +48 609 805 203
 • +48 691 508 533
  +48 602 454 615
 
 • Dział Przygotowania Produkcji

 • Dział Techniczny i Kontroli Jakości 

 • Dział Mechaniczny Oddział Płock

 • Dział Mechaniczny Oddział Włocławek 

 • Usługi Termoizolacyjne 

 • Usługi Antykorozyjne 

 • Usługi Montażu Rusztowań

 • +48 601 808 701
  +48 601 534 641
 • +48 603 608 211
  +48 609 805 203
 • +48 601 764 848
  +48 601 525 926
 • +48 609 010 901
  +48 607 350 863
 • +48 691 721 482
  +48 605 545 082
 • +48 691 721 482
  +48 603 309 717
 • +48 601 066 483
  +48 600 291 824